Het Noaberhoes Windmolenbroek is een gezellige plek waar mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit op vraaggerichte wijze allerlei activiteiten kunnen worden ontplooid. Dit betekent dat bij de invulling hiervan vooral de wensen van de wijkbewoners leiden zullen zijn. We willen mensen stimuleren hun talenten in te zetten voor hun wijk, de mogelijkheid bieden om naar vermogen mee te kunnen doen, en waar nodig elkaar te ondersteunen.

We willen een levendige wijk, waar het plezierig wonen is, waar mensen naar elkaar omzien en betrokken zijn op elkaar. Door deze werkwijze wordt de sociale cohesie in de wijk versterkt en zullen mensen minder snel in een isolement terecht komen.

Wij noemen dit “modern noaberschap”. Modern noaberschap uit zich in het leggen van verbindingen, om het creÎren van informele netwerken en samenwerkingsverbanden. Op allerlei schaalniveaus en in allerlei gebieden. Het samen vinden van oplossingen. Het gaat om innovatie, creativiteit, het aanpakken van kansen en smeden van allianties. Zo blijft noaberschap de bindingskracht in de samenleving, net als vroeger.

Het Noaberhoes Windmolenbroek wil zelfvoorzienend zijn en niet afhankelijk van gemeentelijke subsidies. Zij hanteert een verdienmodel waarbij verhuur van ruimtes een belangrijk onderdeel is. Er wordt onderscheid gemaakt in maatschappelijke en commerciële huurprijzen. Ook kunnen ruimtes gehuurd worden voor bijvoorbeeld (kinder)feestjes en verjaardagen.

Het noaberhoes ligt naast het winkelcentrum de Gors zodat mensen gemakkelijk binnen kunnen lopen. De ondernemers van de Gors worden betrokken door gebruik te maken van hun producten. Het noaberhoes zal ook voor hen een positieve uitwerking hebben, omdat het een welkome aanvulling is op het winkelbestand.